به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی، پس از یکپارچه سازی شرکت آبفا شهری و روستایی استان آذربایجان شرقی، طی ابلاغ های جداگانه از سوی علیرضا ایمانلو مدیرعامل شرکت آبفا استان آذربایجان شرقی قائم مقام و سرپرست های 5 معاونت ، دفتر روابط عمومی و دفتر آموزش این شرکت منصوب شدند.
طی این ابلاغ ها ابراهیم عباسپور به عنوان قائم مقام، حسین پایا به عنوان سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی، ، مهدی الفقیه به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری، ،محمد خانی به عنوان سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه آب ، قاسم ابراهیم زاده به عنوان سرپرست معاونت خدمات مشترکین و درآمد ، بهروز جداری به عنوان سرپرست معاونت منابع انسانی و تحقیقات و پرویزعباسی به عنوان سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب منصوب شدند. همچنین عبداله رکنی بعنوان سرپرست دفتر توسعه پایدار ، مهدی پورآقاجان بعنوان سرپرست دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی و محمد باقرزاده بعنوان سرپرست دفتر منابع انسانی و آموزش معرفی شدند.