شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان طی سالهای ۹۲ تا ۹۵ با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت مردمی بیش از ۷ هزار و ۸۳۲ میلیارد ریال سرمایه گذاری در اجرای پروژه های آب و فاضلاب در گوشه و کنار استان اصفهان در دستور کار قرار داد. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در گفتگو با روزنامه نصف جهان گفت: در چندسال اخیر رویکردی را پیش گرفتیم که ظرفیت بالقوه بخش خصوصی را در اجرای پروژه های آب و فاضلاب را بالفعل درآوردیم . درچندسال گذشته به این سمت پیش رفتیم که ظرفیتهای سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت مردمی را در استان شناسایی شود و با فراهم کردن زمینه های همکاری از ظرفیت سرمایه گذاری این بخش استفاده کردیم. زیرا مادامی که از توانمندی بخش خصوصی استفاده شود می توانیم خدمات خود را توسعه دهیم و به تناسب آن پیشرفت و کیفیت ارتقا می یابد. مهندس هاشم امینی به پروژه هایی که با سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت مردمی در استان اصفهان عملیاتی شد، اشاره کرد و تصریح کرد: در دولت یازدهم و به نوعی طی سالهای ۹۵-۹۲ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان تکمیل و اجرای تأسیسات فاضلاب شهرستانهای مبارکه و لنجان به روش سرمایه گذاری بیع متقابل با مبلغ ۱۲۱۵ میلیارد ریال، اجرای تأسیسات فاضلاب تیران به روش بیع متقابل سرمایه گذاری با مبلغ ۵۴۶ میلیارد ریال، تکمیل تأسیسات فاضلاب شهر دولت آباد با روش سرمایه گذاری بیع متقابل به مبلغ ۱۴۰میلیارد ریال، تکمیل تأسیسات فاضلاب نجف آباد به روش سرمایه گذاری بیع متقابل به مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد ریال، تکمیل تأسیسات فاضلاب شهر خورزوق به روش سرمایه گذاری بیع متقابل به مبلغ ۸۰ میلیارد ریال، تکمیل تأسیسات فاضلاب شهر دستگرد به روش سرمایه گذاری به مبلغ ۸۰ میلیارد ریال، تکمیل تأسیسات فاضلاب شهر دهق به روش سرمایه گذاری بیع متقابل به مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال، تکمیل تأسیسات شهر گرگاب به روش سرمایه گذاری بیع متقابل به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال، اجرای تصفیه خانه فاضلاب ورنامخواست و سده لنجان به روش سرمایه گذاری بیع متقابل به مبلغ ۳۶۰ میلیارد ریال، اجرای شبکه فاضلاب زیباشهر و دیزیچه به روش سرمایه گذاری بیع متقابل به مبلغ ۹۶۰ میلیارد ریال، اجرای زون شرقی شبکه فاضلاب شهر نجف آباد با مشارکت مردمی تبصره ۳ به مبلغ ۴۸۰ میلیارد ریال، اجرای شبکه فاضلاب شهر کهریزسنگ با مشارکت مردمی تبصره۳ به مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال، اجرای تأسیسات فاضلاب شهر نجف آباد با مشارکت مردمی تبصره ۳ به مبلغ ۱۸۵ میلیارد ریال، احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر دهق با مشارکت مردمی تبصره۳ به مبلغ ۷۰ میلیارد ریال، اجرای شبکه فاضلاب شهر تودشک با مشارکت مردمی تبصره۳ به مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال، اجرای شبکه فاضلاب شهر درچه با مشارکت مردمی تبصره ۳ به مبلغ ۱۱۶ میلیارد ریال، بازسازی شبکه فاضلاب شهر اصفهان به روش سرمایه گذاری فاینانس خارجی به مبلغ ۱۷۷۰ میلیارد ریال، اصلاح و بهسازی دایجسترهای تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان به روش سرمایه گذاری BOT به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال و احداث نیروگاه بیوگاز به روش سرمایه گذاری BOO به مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال بوده است که در مجموع ۷ هزار و ۸۳۲ میلیارد ریال حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت مردمی در اجرای پروژه های آب و فاضلاب در استان اصفهان در دولت یازدهم بوده است به گونه ای که اجرای این پروژه ها همچنان در دستور کار قرار دارد که انتظار میرود با همکاری و تعامل بخش خصوصی در آینده به بهره برداری برسند. مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان اعلام کرد: علاوه بر توانمندی و منابع بخش خصوصی در داخل کشور انتظار میرود منابع و ارز خارجی در شرایط تعریف شده استفاده شود زیرا با حضور بیش از پیش بخش خصوصی توسعه و پیشرفت در جامعه افزایش می یابد و بدنبال آن رضایت عمومی به دسترسی آحاد مردم به خدمات و تجهیزات نیز ارتقا می یابد.